دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز


ترکیب واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت.

دارندگان واحدهای ممتاز تعداد واحدهای ممتاز
بانک ملت ۱۰۰٫۰۰۰
شرکت گروه مالی ملت ۱۰۰٫۰۰۰
جمع ۲۰۰٫۰۰۰