صورت‌های مالی


تاریخ عنوان شرح سال مالی نوع فایل ضمیمه
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ گزارش عملكرد مدير براي دوره مالي منتهي به ۹۴/۱۲/۲۹ گزارش عملكرد مدير براي دوره مالي منتهي به ۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ صورت مالي دوره مالي منتهي به ۹۴/۱۲/۲۹ صورت مالي دوره مالي منتهي به ۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ صورت مالي دوره مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۹۴ اصلاحي صورت مالي دوره مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۹۴ اصلاحي ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ حسابرسی شده ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۵ صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۵ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ گزارش عملكرد مدير براي دوره مالي منتهي به ۹۵/۰۳/۳۱ گزارش عملكرد مدير براي دوره مالي منتهي به ۹۵/۰۳/۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۵ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۵ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ گزارش عملكرد مدير براي دوره مالي منتهي به ۳۱-۰۶-۹۵ گزارش عملكرد مدير براي دوره مالي منتهي به ۳۱-۰۶-۹۵ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۵ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۵ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۵ گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۵ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد مدیر منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۵ گزارش عملکرد مدیر منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۵ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ حسابرسی نشده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۵ حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد مدیر منتهی به ۳۱-۰۳-۹۶ گزارش عملکرد مدیر منتهی به ۳۱-۰۳-۹۶ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورت های مالی ۹ ماهه صندوق منتهی به ۳۱-۰۳-۹۶ صورت های مالی ۹ ماهه صندوق منتهی به ۳۱-۰۳-۹۶ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد مدیر منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۶ گزارش عملکرد مدیر منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ صورت های مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۶ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ صورت های مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۶ حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ ۳۰-۰۹-۱۳۹۶ گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ ۳۰-۰۹-۱۳۹۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳ گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ ۳۰-۱۰-۹۶ گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ ۳۰-۱۰-۹۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۹۶ گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۹۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ گزارش پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت منتهی به تاریخ ۳۱-۰۱-۱۳۹۷ گزارش پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت منتهی به تاریخ ۳۱-۰۱-۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۱۷ گزارش عملکرد مدیر منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیر منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۷ گزارش پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد مدیر منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیر منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی ملت گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی ملت ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ گزارش صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ گزارش صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورت های مالیمنتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۶ ماهه منتهی به۹۷/۱۲/۲۹ - اصلاحی گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۶ ماهه منتهی به۹۷/۱۲/۲۹ - اصلاحی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ صورت های مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت های مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد مدير صندوق براي سال مالي منتهي به ۳۱ شهريورماه ۱۳۹۸ گزارش عملکرد مدير صندوق براي سال مالي منتهي به ۳۱ شهريورماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ بهمراه گزارش حسابرس صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ بهمراه گزارش حسابرس ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ ۳۰-۰۹-۹۸ گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ ۳۰-۰۹-۹۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۱۰

صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۰۹

صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹

صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۱۸

تاییدیه حسابرس در خصوص خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری

تاییدیه حسابرس در خصوص خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری

صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش فعالیت هیت مدیره مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۹۹/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۲۵

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸۱۲۲۹-حسابرسی شده

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸۱۲۲۹-حسابرسی شده)
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۳/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹۰۲۳۱

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹۰۲۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده