هزینه‌های صندوقهزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، به شرح زیر است :

عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس معادل ٠.٣ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ٣٠ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٥٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر
  • سالانه۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
  • سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ‌‌۲-‌‌۲-‌‌۳ امیدنامه نمونه مربوطه
کارمزد متولی سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ‌‌۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ‌‌۳۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده است .
حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ‌‌۱۸۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد .
حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ‌‌۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
  • کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام ، حق تقدم واوراق بهادار با درآمد ثابت روزکاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌‌کنند.
  • به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ‌‌۰.‌‌۰‌‌۰‌‌۲/(n ×‌‌۳‌‌۶‌‌۵) ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق به ‌‌۰.‌‌۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌‌یابد.
  • مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ‌‌۵۰۰ میلیون ریال است.
  • هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.
  • در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین، محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده ، حسب مورد در حساب هزینه دارایی مربوطه ثبت شود.هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کامزد صدور ندارد -
کارمزد ابطال ندارد -