امیدنامه


اميدنامه صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی ملت، در این امیدنامه اهداف و استراتژی های صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .
فایل امیدنامه
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
فایل امیدنامه نهایی

تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳