اخبار

 • صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی

  صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی

  تاییدیه سازمان

 • تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص معاملات ا به موضوع بازارگردانی ، در بند 2-2-1 امیدنامه صندوق

  تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص معاملات اختیار معامله به موضوع بازارگردانی ، در بند 2-2-1 امیدنامه صندوق

  تاییدیه سازمان 

 • اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
 • آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در خصوص امکان اتخاذ موقعیت اختیار معامله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت به نشانی خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۶ برگزار می گردد.

 • حاضرین مجمع مورخ 1398/12/04

   1398/12/04 اسامی حاضرین مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی مورخ 

 • تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ 98/11/15

  تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ 98/11/15 در خصوص افزودن نماد صندوق سرمایه گذاری افق ملت به موضوع بازارگردانی ، در بند 2-2-1 امیدنامه صندوق

 • آگهی برگزاری مجمع

  احتراماً به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در تاریخ 98/12/04 ساعت 15 در محل تامین سرمایه بانک ملت در خصوص افزودن نماد شرکت تامین سرمایه بانک ملت به موضوع سهام بازارگردانی صندوق برگزار می گردد.

 • برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

  برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ در ساعت ۱۵ در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ، انتخاب حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار صندوق در محل تامین سرمایه بانک ملت به آدرس "میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، کوچه هفتم، پلاک ۶" برگزار می گردد.

 • آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

  به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در خصوص افزودن نماد صندوق افق ملت به سهام موضوع بازارگردانی صندوق، مورخ سه شنبه ۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۵در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می گردد.

 • برگزاری مجمع صندوق مورخ 98/09/02

  مجمع روز دوشنبه مورخ 98/09/02 صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت جهت تصویب صورت های مالی، تعیین حسابرس و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، در محل شرکت برگزار می گردد.

 • دعوت به جلسه مجمع مورخ 29-08-1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

  به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز چهارشنبه مورخ 29-08-1398 در خصوص تغییر هزینه حسابرس صندوق برگزار می شود.

 • اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 23-06-1398صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت- تغییر حسابرس

  احتراماً به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع 23-06-1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به شرح ذیل می باشد: جناب آقای حامد عازم رییس مجمع به نمایندگی از بانک ملت جناب آقای حمید خیل نژاد ناظر مجمع به نمایندگی از گروه مالی ملت سرکارخانم خاطره پهلوان ناظر مجمع به نمایندگی از متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی جناب آقای رسول رحیم نیا منشی مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق، تامین سرمایه بانک ملت

 • دعوت به جلسه مجمع مورخ 23-06-1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

  به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز شنبه مورخ 23-06-1398 در خصوص تغییر حسابرس صندوق برگزار می شود.

 • اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 28-02-1398صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت- تغییرات امیدنامه

  احتراماً به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع 28-02-1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به شرح ذیل می باشد: جناب آقای حامد عازم رییس مجمع به نمایندگی از بانک ملت جناب آقای حمید خیل نژاد ناظر مجمع به نمایندگی از گروه مالی ملت سرکارخانم خاطره پهلوان ناظر مجمع به نمایندگی از متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی جناب آقای رسول رحیم نیا منشی مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق، تامین سرمایه بانک ملت

 • دعوت به جلسه مجمع مورخ 28-02-1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

  به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز شنبه مورخ 28-02-1398 در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق برگزار می شود.

 • دعوت به جلسه مجمع مورخ 27-11-1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

  به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز شنبه مورخ 27-11-1397 در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می شود.

 • اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 30-08-1397صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

  احتراماً به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به شرح ذیل می باشد: جناب آقای حامد عازم رییس مجمع به نمایندگی از بانک ملت جناب آقای علی اکبر شوره کندی ناظر مجمع به نمایندگی از سازمان بورس سرکارخانم فاطمه گنجی مهیاری ناظر مجمع به نمایندگی از متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی جناب آقای رسول رحیم نیا منشی مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق،شرکت تامین سرمایه بانک ملت

 • دعوت به جلسه مجمع مورخ 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

  به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز چهارشنبه مورخ 30-08-1397 در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برگزار می شود.

 • اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 26-04-1397

  احتراماً به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع 26-04-1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به شرح ذیل می باشد: جناب آقای حامد عازم رییس مجمع به نمایندگی از بانک ملت جناب آقای حمید خیل نژاد ناظر مجمع به نمایندگی از گروه مالی ملت سرکارخانم فاطمه گنجی مهیاری ناظر مجمع به نمایندگی از متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی جناب آقای رسول رحیم نیا منشی مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق، تامین سرمایه بانک ملت

 • دعوت به جلسه مجمع مورخ 26-04-1397 صندوق

  احتراماً به اطلاع می رساند ، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز سه شنبه مورخ 26-04-1397 در خصوص تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق برگزار می شود.

 • اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 04-09-1396

  احتراماً به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع 04-09-1396 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به به شرح ذیل می باشد: سرکار خانم افسانه ابراهیمی رییس مجمع به نمایندگی از بانک ملت جناب آقای حمید خیل نژاد ناظر مجمع به نمایندگی از گروه مالی ملت سرکارخانم فاطمه گنجی مهیاری ناظر مجمع به نمایندگی از متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی جناب آقای رسول رحیم نیا منشی مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق، تامین سرمایه بانک ملت

 • دعوت به جلسه مجمع مورخ 04-09-1396 صندوق

  احتراماً به اطلاع می رساند ، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز شنبه مورخ 04-09-1396 در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برگزار می شود.

 • اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 13-08-1396

  احتراماً به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع 13-08-1396 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به به شرح ذیل می باشد: جناب آقای سید کاظم چاوشی رییس مجمع به نمایندگی از بانک ملت جناب آقای حمید خیل نژاد ناظر مجمع به نمایندگی از گروه مالی ملت سرکارخانم فاطمه گنجی مهیاری ناظر مجمع به نمایندگی از متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی جناب آقای رسول رحیم نیا منشی مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق، تامین سرمایه بانک ملت

 • دعوت به جلسه مجمع مورخ 13-08-١٣٩6 صندوق

  احتراماً به استحضار می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز شنبه مورخ ۱۳-۰۸-١٣٩۶ در خصوص تغییرات امیدنامه در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می شود.

 • اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ٠٧-٠٩-٩٥ صندوق

  به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع ٠٧-٠٩-١٣٩٥ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به به شرح ذیل می باشد: جناب آقای محمد علیزاده اصل رئیس مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛ آقایان سیدکاظم چاوشی و حمید خیل نژاد ناظرین مجمع به نمایندگی از سهامداران ممتاز؛ جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ سرکار خانم حمیدیان دبیر مجمع

 • دعوت به جلسه مجمع مورخ ٠٧-٠٩-١٣٩٥ صندوق

  به استحضار می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز یکشنبه مورخ ٠٧-٠٩-١٣٩٥ در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ٣١-٠٦-٩٥ و تغییرات امیدنامه در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می شود.

 • اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ٢٢-٠٨-٩٥ صندوق

  به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع ٢٢-٠٨-١٣٩٥ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به به شرح ذیل می باشد: جناب آقای محمد علیزاده اصل رئیس مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛ آقایان سیدکاظم چاوشی و حمید خیل نژاد ناظرین مجمع به نمایندگی از سهامداران ممتاز؛ جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ سرکار خانم حمیدیان دبیر مجمع.

 • دعوت به جلسه مجمع مورخ ٢٢-٠٨-١٣٩٥ صندوق

  به استحضار می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز شنبه مورخ ٢٢-٠٨-١٣٩٥ در خصوص تغییرات امیدنامه و اساسنامه در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می شود.

 • عدم تصویب مصوبات مجمع مورخ ١٧-٠٦-١٣٩٥

  به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به سیاست های سهامداران ممتاز صندوق دستور جلسه مجمع مورخ ١٧-٠٦-١٣٩٥ مورد تصویب قرار نگرفت.

 • اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ١٧-٠٦-١٣٩٥

  به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع ١٧-٠٦-١٣٩٥ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به به شرح ذیل می باشد: جناب آقای محمد علیزاده اصل رئیس مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛ آقایان سیدنقی شمسی و حمید خیل نژاد ناظرین مجمع به نمایندگی از سهامداران ممتاز؛ جناب آقای حسین پارسا سرشت ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ سرکار خانم حمیدیان دبیر مجمع.

 • دعوت به جلسه مجمع مورخ ١٧-٠٦-١٣٩٥ صندوق

  به استحضار می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز چهارشنبه مورخ ١٧-٠٦-١٣٩٥ در خصوص تغییرات امیدنامه در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می شود.