مجامع صندوق


تاریخ عنوان شرح سال مالی فایل ضمیمه
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ مجمع موسسین صندوق ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ مجمع موسسین صندوق ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ صورتجلسه مجمع ۰۷-۰۹-۱۳۹۵ تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۵ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ صورتجلسه مجمع ۰۷-۰۹-۱۳۹۵ تعیین حق الزحمه حسابرس ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ صورتجلسه مجمع۲۲-۰۸-۱۳۹۵ سهام موضوع بازارگردانی و تعیین حداقل معاملات روزانه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ صورتجلسه مجمع ۲۲-۰۸-۱۳۹۵ سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی و سقف بدهی های صندوق ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت و حدود اختیار آنها صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت و حدود اختیار آنها ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ۱۳-۸-۱۳۹۶ تعیین حق الزحمه حسابرس ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۴-۰۹-۱۳۹۶ تصویب صورت های مالی سالانه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۴-۱۳۹۷ تغییر اساسنامه صندوق ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۴-۱۳۹۷ تغییر امیدنامه صندوق ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ خلاصه مذاکرات مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی ملت خلاصه مذاکرات مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی ملت ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ تصویب صورت های مالی صندوق ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ تصویب صورت های مالی صندوق- تایید شده سازمان بورس ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۷-۱۱-۱۳۹۷صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت تمدید مدت فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۷-۱۱-۱۳۹۷ تمدید مدت فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۲-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۲-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۲-۱۳۹۸صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت تغییرات امیدنامه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۳-۰۶-۱۳۹۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۳-۰۶-۱۳۹۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۳-۰۶-۱۳۹۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت تغییر حسابرس ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۳-۰۶-۱۳۹۸ تغییر حسابرس صندوق ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت- تغییر هزینه حسابرس ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ عدم برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲صندوق بازارگردانی ملت عدم برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲صندوق بازارگردانی ملت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ تغییر هزینه حسابرس صندوق ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ تغییر هزینه حسابرس ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۵ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۵ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ در خصوص افزودن نماد صندوق سرمایه گذاری افق ملت به موضوع بازارگردانی ، در بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۰۸

تصمیمات مجمع ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۲/۰۴ در خصوص افزودن نماد تامین سرمایه ملت به موضوع بازارگردانی ، در بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۱۵

صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۱۷

صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی

صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مشاهده