اخبار


آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

۱۳۹۸/۱۱/۵


به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در خصوص افزودن نماد صندوق افق ملت به سهام موضوع بازارگردانی صندوق، مورخ سه شنبه ۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۵در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می گردد.


→ بازگشت