اخبار


برگزاری مجمع صندوق مورخ 98/09/02

۱۳۹۸/۸/۲۲


مجمع روز دوشنبه مورخ 98/09/02 صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت جهت تصویب صورت های مالی، تعیین حسابرس و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، در محل شرکت برگزار می گردد.


→ بازگشت