بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,659,150 86.59 4,134,925 85.06 4,132,663 84.64 4,106,739 83.89
اوراق مشارکت 195,691 10.21 681,726 14.02 683,711 14 680,295 13.9
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 56,064 2.93 38,684 0.8 58,001 1.19 102,974 2.1
سایر دارایی ها 5,292 0.28 5,702 0.12 8,183 0.17 5,170 0.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,659,150 86.59 4,134,925 85.06 4,132,663 84.64 4,106,739 83.89