بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,522,629 86.84 3,598,040 84.19 4,130,649 85.51 4,134,901 85.33
اوراق مشارکت 168,696 9.62 606,246 14.19 647,965 13.41 675,892 13.95
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 56,747 3.24 60,319 1.41 45,693 0.95 30,049 0.62
سایر دارایی ها 5,275 0.3 9,051 0.21 6,520 0.13 4,769 0.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,522,629 86.84 3,598,040 84.19 4,130,649 85.51 4,134,901 85.33