بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,464,138 86.93 3,253,188 83.38 3,588,320 83.95 4,127,692 85.55
اوراق مشارکت 157,739 9.36 577,765 14.81 586,567 13.72 579,114 12
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 57,202 3.4 62,992 1.61 92,894 2.17 113,309 2.35
سایر دارایی ها 5,263 0.31 7,739 0.2 6,423 0.15 4,737 0.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,464,138 86.93 3,253,188 83.38 3,588,320 83.95 4,127,692 85.55