اخبار

عنوان تاریخ درج
برگزاری مجمع صندوق مورخ 98/09/02 1398/08/22
دعوت به جلسه مجمع مورخ 29-08-1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 1398/08/18
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 23-06-1398صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت- تغییر حسابرس 1398/06/23
دعوت به جلسه مجمع مورخ 23-06-1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 1398/06/13
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 28-02-1398صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت- تغییرات امیدنامه 1398/02/28
دعوت به جلسه مجمع مورخ 28-02-1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 1398/02/18
دعوت به جلسه مجمع مورخ 27-11-1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 1397/11/17
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 30-08-1397صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 1397/08/30
دعوت به جلسه مجمع مورخ 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 1397/08/20
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 26-04-1397 1397/04/26
دعوت به جلسه مجمع مورخ 26-04-1397 صندوق 1397/04/16
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 04-09-1396 1396/09/04
دعوت به جلسه مجمع مورخ 04-09-1396 صندوق 1396/08/17
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 13-08-1396 1396/08/13
دعوت به جلسه مجمع مورخ 13-08-١٣٩6 صندوق 1396/08/02
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ٠٧-٠٩-٩٥ صندوق 1395/09/09
دعوت به جلسه مجمع مورخ ٠٧-٠٩-١٣٩٥ صندوق 1395/08/27
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ٢٢-٠٨-٩٥ صندوق 1395/08/23
دعوت به جلسه مجمع مورخ ٢٢-٠٨-١٣٩٥ صندوق 1395/08/12
عدم تصویب مصوبات مجمع مورخ ١٧-٠٦-١٣٩٥ 1395/08/02
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ١٧-٠٦-١٣٩٥ 1395/06/20
دعوت به جلسه مجمع مورخ ١٧-٠٦-١٣٩٥ صندوق 1395/06/07