بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق بازارگردانی ملت به همراه توضیحات

حسابرس صندوق بازارگردانی ملت به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی ملت

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق بازارگردانی ملت به همراه توضیحات