مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
عدم برگزاری مجمع مورخ 1398/09/02 صندوق بازارگردانی ملت 1398/09/02
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 29-08-1398صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت- تغییر هزینه حسابرس 1398/08/29
دعوت به جلسه مجمع مورخ 29-08-1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 1398/08/18
صورتجلسه مجمع مورخ 23-06-1398 در خصوص تغییر حسابرس صندوق 1398/07/02
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 23-06-1398صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت- تغییر حسابرس 1398/06/23
دعوت به جلسه مجمع مورخ 23-06-1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 1398/06/13
صورتجلسه مجمع مورخ 28-02-1398 صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت در خصوص تغییرات امیدنامه 1398/03/11
دعوت به جلسه مجمع مورخ 28-02-1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 1398/02/18
صورتجلسه مجمع مورخ 27-11-1397 در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق 1397/12/08
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 27-11-1397صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت- تمدید مدت فعالیت صندوق 1397/11/27
صورتجلسه مجمع مورخ 30-08-1397 در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق- تایید شده سازمان بورس 1397/11/27
خلاصه مذاکرات مجمع مورخ 30-08-1397صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی ملت 1397/10/12
صورتجلسه مجمع مورخ 30-08-1397 در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق 1397/10/10
خلاصه مذاکرات مجمع مورخ 30-08-1397صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی ملت 1397/10/10
صورتجلسه مجمع مورخ 26-04-1397 در خصوص تغییر امیدنامه صندوق 1397/06/07
صورتجلسه مجمع مورخ 26-04-1397 در خصوص تغییر اساسنامه صندوق 1397/06/07
صورتجلسه مجمع مورخ 04-09-1396 در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه 1396/09/20
صورتجلسه مجمع مورخ 13-08-1396- در خصوص حق الزحمه حسابرس 1396/08/24
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت و حدود اختیار آنها 1396/04/07
صورتجلسه مجمع 22-08-1395-سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی و سقف بدهی های صندوق 1395/11/12
صورتجلسه مجمع22-08-1395- سهام موضوع بازارگردانی و تعیین حداقل معاملات روزانه 1395/11/06
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 30-09-1395 1395/10/27
صورتجلسه مجمع 07-09-1395 تعیین حق الزحمه حسابرس 1395/09/30
صورتجلسه مجمع 07-09-1395 تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 31-06-1395 1395/09/30
صورتجلسه مجمع مؤسس مورخ 15/10/1394 1394/12/16