صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آبان ماه 1398 1398/09/10
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1398 بهمراه گزارش حسابرس 1398/08/20
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق برای دوره منتهی به 13980730 1398/08/08
گزارش عملکرد مدير صندوق براي سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1398 1398/07/29
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1398 1398/07/29
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/08
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/10
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 تیر ماه 1398 1398/05/08
صورت های مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/26
گزارش عملکرد مدیر برای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/26
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/10
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/03/08
گزارش عملکرد مدیر برای دوره 6 ماهه منتهی به97/12/29 - اصلاحی 1398/02/24
صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29-12-1397 1398/02/24
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/10
گزارش عملکرد مدیر برای دوره 6 ماهه منتهی به 97/12/29 1398/02/03
صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29-12-1397 1398/02/03
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 29 اسفند ماه 1397 1398/01/10
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 بهمن ماه 1397 1397/12/08
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 دی ماه 1397 1397/11/09
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1397/10/18
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/17
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/10/17
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آذر ماه 1397 1397/10/10
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آبان ماه 1397 1397/09/10
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31-06-1397 1397/08/15
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 مهر ماه 1397 1397/08/10
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/28
گزارش صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/28
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی 31 مرداد ماه 1397 1397/07/16
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی ملت 1397/07/10
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 تیر ماه 1397 1397/05/10
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 97/03/31 1397/04/30
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/17
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/09
گزارش پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت منتهی به 31-02-1397 1397/03/09
صورت های مالی 6 ماهه صندوق منتهی به 29-12-1396 (حسابرسی شده) 1397/02/30
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 96/12/29 1397/02/17
گزارش پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت منتهی به تاریخ 31-01-1397 1397/02/11
صورت های مالی 6 ماهه صندوق منتهی به 29-12-1396 1397/02/01
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ 29-12-1396 1397/01/14
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ 30-11-1396 1396/12/12
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ 30-10-96 1396/11/10
صورت های مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30 آذر 1396 1396/10/27
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 1396/09/3 1396/10/27
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به تاریخ 30-09-1396 1396/10/10
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31-06-1396 1396/08/21
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 31-06-1396 1396/07/29
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 31-06-1396 1396/07/26
صورت های مالی 9 ماهه صندوق منتهی به 31-03-96 1396/04/31
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 31-03-96 1396/04/31
صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 30-12-1395 1396/03/06
صورت های مالی 6 ماهه صندوق منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 30-12-1395 1396/02/04
گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی منتهی به 30-09-1395 1395/10/27
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 30-09-1395 1395/10/27
صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31-06-1395 1395/08/29
گزارش عملكرد مدير براي دوره مالي منتهي به 31-06-95 1395/08/03
صورت های مالی سال مالی منتهی به 31-06-1395 1395/08/02
گزارش عملكرد مدير براي دوره مالي منتهي به 31/03/95 1395/04/28
صورت های مالی دوره مالی منتهی به 31-03-1395 1395/04/28
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/02/22
صورت مالي دوره مالي منتهي به 29/12/94 اصلاحي 1395/02/11
صورت مالي دوره مالي منتهي به 94/12/29 1395/02/01
گزارش عملكرد مدير براي دوره مالي منتهي به 94/12/29 1395/01/28