بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,409,673 87.13 2,908,741 82.23 3,190,102 83.07 3,262,684 82.89
اوراق مشارکت 146,808 9.07 576,709 16.3 585,356 15.24 596,857 15.16
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 56,275 3.48 45,863 1.3 49,682 1.29 73,132 1.86
سایر دارایی ها 5,231 0.32 5,939 0.17 15,164 0.39 3,648 0.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,409,673 87.13 2,908,741 82.23 3,190,102 83.07 3,262,684 82.89